Nawigacja

Statut Szkoły WARUNKI REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. I. SENDLEROWEJ W WIELUNIU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZASADY OCENIANIA

Dokumenty szkolne

 

S T A T U T

 

 

                          Gimnazjum nr 3                                      im. Ireny Sendlerowej

                              w Wieluniu

 

 

Rozdział I

Ogólne informacje o Gimnazjum nr 3 Ireny Sendlerowej

w Wieluniu

§ 1

 1. Typ szkoły : gimnazjum .
 2. Nazwa szkoły : Gimnazjum nr 3 im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu.
 3. Siedziba gimnazjum : Gimnazjum nr 3 w Wieluniu mieści się w budynku przy ul. Traugutta 38 .

§ 2

 1. Organem prowadzącym Gimnazjum nr 3 w Wieluniu jest Gmina Wieluń.
 2. Gimnazjum nr 3 im. Ireny Lendlerowej w Wieluniu jest jednostką budżetową.
 3. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
 4. Cykl kształcenia gimnazjum trwa trzy lata.
 5. Do Gimnazjum przyjmowani są :
  • z urzędu absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum,
  • absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu uczniów spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor gimnazjum. Dyrektor może wymagać opinii na temat przyjmowanego ucznia od dyrektora ostatniej placówki szkolnej, do której uczęszczał uczeń.

 1. Gimnazjum może prowadzić klasy o poszerzonym programie edukacyjnym.

 

                                                                                           Rozdział II

Cele i zadania gimnazjum.

§ 3

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami/ oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia,
 • sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone            w odrębnych przepisach,
 • realizuje program przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN wg szkolnego zestawu programów (zał 10),
 • realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • realizuje szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora gimnazjum,
 • realizuje Wewnątrzszkolny System Oceniania – uchwalony przez Radę Pedagogiczną –będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Statutu,
 • realizuje Program Wychowawczy Gimnazjum obejmujący             w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.( projekt Programu Wychowawczego Gimnazjum przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego). Program Wychowawczy Gimnazjum stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu,
 • realizuje Szkolny Program Profilaktyki – uchwalony przez Radę Pedagogiczną – będący załącznikiem nr 3 do niniejszego Statutu
 • realizuje programy autorskie uchwalone przez Radę Pedagogiczną,
 • stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych.

 

§ 4

 1. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej poprzez właściwą realizację materiału programowego.
 2. Gimnazjum umożliwia pobieranie nauk i korzystanie z jego funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie.
 3. Wymienieni w pkt. 2 uczniowie mają prawo do korzystania ze szczególnej opieki specjalistycznej poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz pedagoga gimnazjum ( w przypadku jego zatrudnienia ).
 4. Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie mogą spełniać obowiązku szkolnego w systemie klasowo – lekcyjnym.
 5. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych zdolności  i zainteresowań gimnazjum może organizować indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

§ 5

 

Zadania gimnazjum uwzględniające optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom pełną opiekę w czasie trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez gimnazjum.
 2. Podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami lekcyjnymi opiekę na terenie gimnazjum zapewniają nauczyciele zgodnie ze szczegółowym planem dyżurów.
 3. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciele odpowiadają za życie, zdrowie     i bezpieczeństwo uczniów oraz skutki wynikłe z braku nadzoru.
 4. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do zapobiegania niebezpiecznym zabawom i zachowaniom.
 5. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.
 6. Aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas nieobecności nauczyciela, który powinien dyżurować zgodnie z grafikiem, ustala się zastępstwa ze wszystkich dyżurujących nauczycieli.
 7. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum na terenie własnej miejscowości opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel-organizator wycieczki, zgodnie z odrębnymi przepisami. Nauczyciel obowiązany jest powiadomić dyrektora gimnazjum o czasie trwania wycieczki oraz jej celu.
 8. Podczas wycieczek krajobrazowych, rajdów rowerowych, pieszych, wyjazdów na zawody sportowe i innych form wypoczynku mają zastosowanie przepisy zawarte w odpowiednich aktach prawnych.
 9. Podczas przewozu uczniów na zajęcia odbywające się poza terenem szkoły opiekę nad nimi sprawuje wyznaczony nauczyciel.

§ 6

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwum nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
 2. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą klasy.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi oddział przez cały cykl nauczania tj. w kl. I – III.
 4. Na uzasadniony wniosek większości rodziców lub uczniów danego oddziału (klasy), dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną                    i przedstawicielami Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego lub Rady Gimnazjum, o ile zostanie utworzona, może dokonać zmiany wychowawcy oddziału (klasy).

     Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

                                                                           Rozdział III

                                                                    Organy gimnazjum

§ 7

Organami gimnazjum są:

 1. Dyrektor gimnazjum,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski,
 5. Rada Gimnazjum, o ile zostanie utworzona.
 6. Dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 8

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum,
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne,
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców gimnazjum, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  • kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież zamieszkującą w obwodzie gimnazjum oraz prowadzi ewidencję spełniania tego obowiązku
  • opracowuje plan pracy dydaktyczno – wychowawczej
  • prowadzi pracę hospitacyjno – instruktażową zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • uczestniczy przy ocenie pracy nauczycieli i typowaniu ich do nagród, odznaczeń i wyróżnień
  • kontroluje dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych i pozostałą dokumentację dotyczącą pracy szkoły – wg harmonogramu
  • przygotowuje materiały, analizy i opinie na posiedzenia Rady Pedagogicznej
  • nadzoruje pracę dydaktyczno – wychowawczą, bada wyniki osiągnięć dydaktycznych przedmiotów
  • bierze udział w opracowywaniu tygodniowego rozkładu zajęć
  • nadzoruje pracę zespołów nauczycieli
  • wykonuje prace dotyczące mierzenia jakości pracy szkoły.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz administracyjno-gospodarczej gimnazjum,                a w szczególności za:
  • właściwą organizację pracy zgodną z potrzebami uczniów, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu i porządku,
  • poziom i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, udzielanie nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowanie ich wysiłku na doskonalenie umiejętności zawodowych,
  • tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku,
  • zapewnienie uczniom i pracownikom gimnazjum odpowiednich warunków do realizacji zadań wymienionych w statucie szkoły,
  • majątek gimnazjum i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe.

3.  Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla zatrudnionych

     w gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,
  • dopuszczania do użytku szkolnego zestawu programów nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Gimnazjum, a jeżeli nie została ona powołana – opinii Rady Rodziców,
  • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
 2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Dyrektor gimnazjum wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych oraz zlecone przez organ prowadzący.
 4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

 

§ 9

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum, który przygotowuje i prowadzi posiedzenia.
 3. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:
  • uchwalanie i  zatwierdzanie planów pracy gimnazjum oraz statutu w przypadku braku Rady Gimnazjum,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • zatwierdzanie regulaminu oceniania zachowania uczniów
  • opracowywanie i uchwalanie Wewnątrzszkolnego  Systemu Oceniania
  • opracowywanie i zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktycznego
  • podejmowanie uchwał w sprawie kar i nagród dla uczniów.
 4. Do kompetencji opiniodawczych rady należą w szczególności:
  • organizacja pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • projekt planu finansowego gimnazjum,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • propozycje dyrektora gimnazjum dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w gimnazjum.
 5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego gimnazjum o odwołanie z funkcji dyrektora gimnazjum. Może również występować o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w gimnazjum.
 6.  Prace Rady Pedagogicznej reguluje w sposób szczegółowy regulamin Rady Pedagogicznej.( załącznik  nr 5)

 

§ 10

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów.
 2. Do zadań rady rodziców należy:
  • uchwalenie regulaminu swojej działalności, zgodnie ze statutem gimnazjum,
  • współudział w bieżącym programowaniu pracy gimnazjum,
  • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy gimnazjum,
  • współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych gimnazjum,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom istniejącym w gimnazjum,
  • uczestniczenie w planowaniu wydatków gimnazjum,
  • podejmowanie działań w celu gromadzenia funduszy                       z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
  • wyrażanie zgody na przeznaczenie funduszy ze środków specjalnych
  • opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminu oceniania zachowania uczniów, programu wychowawczego               i programu profilaktycznego.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rada Rodziców określa w regulaminie swej działalności.
 4. Pracę Rady Rodziców reguluje w sposób szczególny regulamin RR          

 

§ 11

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
 2. Samorząd Uczniowski przedstawia dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce             i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami           i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • prawo przedstawienia opinii wynikających z innych przepisów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Pracę samorządu uczniowskiego reguluje w sposób szczególny regulamin  ( załącznik nr 7 )

 

§ 12

 1. Dopuszcza się możliwość utworzenia Rady Gimnazjum.
 2. W skład Rady Gimnazjum wchodzą w równej liczbie:
  • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
  • rodzice wybrani przez ogół rodziców,
  • uczniowie wybrani przez ogół uczniów spośród kandydatów zaproponowanych przez samorząd uczniowski.

         Rada Gimnazjum liczy 9 członków.

 1. Rada Gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych gimnazjum, a także:
  • uchwala regulamin swej działalności,
  • uchwala statut gimnazjum,
  • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych i opiniuje plan finansowy gimnazjum,
  • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
  • opiniuje plan pracy gimnazjum, projekty innowacji                          i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla gimnazjum,
  • z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan gimnazjum                i występuje z wnioskiem do dyrektora, organu prowadzącego gimnazjum oraz do rady oświatowej, w szczególności w sprawach zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Rada Gimnazjum może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Gimnazjum określi regulamin rady.
 4. Wybór członków Rady Gimnazjum następuje w głosowaniu jawnym przy minimum 50% frekwencji zwykłą większością głosów.
 5. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 6. Dopuszcza się możliwość corocznej zmiany 1/3 składu osobowego Rady Gimnazjum w zależności od bieżących potrzeb.
 7. Do momentu utworzenia Rady Gimnazjum jej zadania spełnia Rada Pedagogiczna w zakresie:
  • uchwalenia statutu gimnazjum,
  • przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych gimnazjum, opiniowania planu finansowego gimnazjum,
  • opiniowania planu pracy gimnazjum, projekty innowacji                  i eksperymentów oraz innych spraw istotnych dla gimnazjum,
  • występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego  w gimnazjum,
  • opiniowania i występowania z inicjatywami w sprawach zajęć         i przedmiotów nadobowiązkowych.

 

§ 13

 

Poszczególne organy gimnazjum są zobowiązane do współdziałania ze sobą tak, aby przede wszystkim:

 • zapewniały każdemu z nich możliwość swobodnego działania         i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą,
 • umożliwiały rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum,
 • zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum o podejmowanych lub planowanych działaniach  i decyzjach.

 

§ 14

 

 1. Gimnazjum może gromadzić środki finansowe na koncie środków specjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. O przeznaczeniu funduszy ze środków specjalnych decyduje dyrektor gimnazjum za zgodą Rady Rodziców i powiadomieniem organu prowadzącego.

§ 15

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania       i kształcenia.
 2. Rodzice mają prawo do:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych        w danej klasie i gimnazjum,
  • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania         i promowania uczniów,
  • rzetelnej informacji dotyczącej swego dziecka, jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce,
  • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka,
  • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy gimnazjum.
 1. Prawa te realizowane są podczas spotkań ogólnych organizowanych przez dyrekcję gimnazjum albo wychowawców klasy.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się co najmniej 4 razy w roku w zależności od potrzeb rodziców i sytuacji wynikającej z analizy stanu dydaktyczno-wychowawczego zespołu klasowego.
 3. W razie potrzeby rodzic ma prawo do indywidualnego kontaktu                z wychowawcą lub nauczycielem celem zdobycia informacji o własnym dziecku w dowolnym czasie nie zakłócając jednak toku lekcyjnego ani dodatkowych zajęć obowiązkowych nauczyciela.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek:
  • zapewnienia regularnego uczęszczania swojego dziecka w celu realizacji obowiązku szkolnego,
  • usprawiedliwienia nieobecności swojego dziecka w szkole,
  • uczestnictwa w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę oraz kontaktowania się w sytuacjach problemowych na wezwanie szkoły,
  •  ponoszenia materialnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez swoje dzieci,
  • zgłoszenie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową,
  •  zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  • udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej        i materialnej gimnazjum.

 

    Rozdział IV
                                                                                                                                                         Organizacja Gimnazjum

§ 16

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 17

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego gimnazjum. Arkusze organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący  w terminach określonych przez MEN.
 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,        z przydziałem przedmiotów, ogólną liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

 

§ 18

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony      z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim programem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania, wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki przy czym podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.
 4. Za zgodą organu prowadzącego szkoła może tworzyć oddziały integracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 19

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 20

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzgodnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 3. Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 10 minut i nie dłuższe niż 30 minut (przerwy obiadowe).
 4. Dopuszcza się organizację zajęć z religii w salkach katechetycznych na terenie Kościoła NMP w Wieluniu.
 5. Dopuszcza się organizację zajęć z wychowania fizycznego poza terenem szkoły np. stadion, pływalnia, hala sportowa itp. 

 

§ 21

Gimnazjum w miarę posiadanych środków organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne.

 Na prośbę rodziców w klasach może być prowadzona nauka dodatkowego języka obcego, o ile pozwalają na to możliwości kadrowe i finansowe szkoły.

 

§ 22

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne   ( nauczycielskie ) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli lub gimnazjum a szkołą wyższą.

 

§ 23

 

Organizacja i funkcjonowanie biblioteki szkolnej.

 

 1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                                        i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy gimnazjum oraz rodzice.
 3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  • korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  • prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
 4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed i po ich zakończeniu.
 5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a/ w zakresie pracy pedagogicznej:

 • udostępnianie zbiorów,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
 • prowadzenie w ramach przysposobienia czytelniczego lekcji bibliotecznych, oraz w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
 • inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenia,
 • przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w gimnazjum na posiedzenia rad pedagogicznych,
 • organizowanie apeli bibliotecznych, dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami i innych imprez czytelniczych,

 b/ w zakresie prac organizacyjnych:

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami gimnazjum,
 • ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami w bibliotekarstwie,
 • selekcjonowanie i konserwowanie zbiorów,
 • organizowanie warsztatu informacyjnego:

1/ wydzielanie księgozbioru podręcznego,

2/ prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego książek,

 • organizację udostępniania zbiorów,
 • opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, w tym terminarz zajęć dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych     w bibliotece przez nauczycieli przedmiotów, wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy oraz terminarzy imprez czytelniczych,
 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 • projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,
 • sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej zawierających ocenę stanu czytelnictwa i wynikające stąd wnioski.
 1. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy i         dokumentację pracy biblioteki.
 2. Bierze udział w kontroli księgozbioru.
 3. Przejmuje i przekazuje protokolarnie bibliotekę.
 4. Współpracuje z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego.

 

§ 24

 

Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w gimnazjum ze względu na dojazd do gimnazjum lub czas pracy rodziców uczniów, gimnazjum może posiadać świetlicę.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności gimnazjum, którą gimnazjum organizuje, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.
 3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej formy wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 4. Do zadań świetlicy należy:

          -    zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym szkolnym autobusem,

 • zorganizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy,
 • umożliwienie sporządzenia gorącej herbaty,
 • świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum,
 • świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku,
 • czas pracy świetlicy dostosowany jest do terminów dowożenia uczniów,
 • zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach nie większych niż 25 osób, wychowawca świetlicy utrzymuje ścisły kontakt                     z wychowawcami klas, do których chodzą jego podopieczni.
 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1/ roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy,

2/ dziennik zajęć.

 

 

Rozdział  V

 

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

 

 

 

§ 25

 

 1. Gimnazjum zatrudnia nauczycieli, można także zatrudnić psychologa, pedagoga, i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 określają odpowiednie przepisy.

 

§ 26

 

Zakres obowiązków nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Podział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracownikami reguluje arkusz organizacyjny gimnazjum i wykaz zadań dodatkowych.
 3. Nauczyciel spełnia następujące zadania:
  • odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • realizuje program kształcenia wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele gimnazjum ustalone w programach i planie pracy gimnazjum,   
  • wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrekcji gimnazjum,
  • wspiera swoją postawą i działaniami, pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu      o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  • w ramach indywidualizacji nauczania pracuje z uczniem zdolnym   i przygotowuje do konkursów przedmiotowych,
  • bezstronnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
  • informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję,    a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
  • bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w gimnazjum i przez instytucje wspomagające gimnazjum,
  • prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych),
  • przygotowuje rozkłady materiału, konspekty,
  • koordynuje realizację projektów edukacyjnych.
 4. Nauczyciel posiada następujące uprawnienia:
  • dobiera program nauczania do zajęć edukacyjnych dla danego oddziału, ujętych w szkolnym planie nauczania, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły,
  • decyduje o sprawach doboru form organizacyjnych, podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
  • decyduje o treści programu koła zainteresowań, jeżeli je prowadzi,
  • ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
  • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
  • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych środków dydaktycznych,
  • tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych im dyżurów,
  • nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
  • zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia gimnazjum a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformować ucznia o przewidywanych dla niego okresowych lub rocznych ocenach. W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych obowiązkiem nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy, który pisemnie powiadamia rodziców ucznia na miesiąc przed zakończeniem okresu lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 27

Zespoły nauczycielskie.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programu, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.
 2. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum spośród członków zespołu.
 4. Cele i zadania zespołów wymienionych w pkt. 1 i 2 obejmują:
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
  • wspólne opiniowanie przygotowanych w gimnazjum innowacjach i eksperymentalnych programów nauczania,
  • udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych gimnazjum.

 

§ 28

 1. Zadaniem wychowawcy (wychowawcy świetlicy) jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  • tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
  • rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole a także między wychowankami i społecznością gimnazjum,
  • przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, przekształcanie klasy w grupę samowychowania i samorządności,
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie (oddziale), koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,
  • ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z radą klasową rodziców, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowanie i organizacyjne sprawy klasy (grupy),
  • współdziałanie z komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne).

 

 1. Wychowawca posiada następujące uprawnienia:
  • współpracuje z samorządem klasy (grupy), z rodzicami uczniów    w tworzeniu programu i planu działań wychowawcy na rok szkolny lub dłuższe okresy,
  • ma prawo uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od kierownictwa gimnazjum i innych instytucji wspomagających gimnazjum,
  • ustala ocenę  zachowania swoich wychowanków,
  • ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek gimnazjum, służby zdrowia i dyrekcji gimnazjum.
 2. Oprócz odpowiedzialności jaka obowiązuje każdego nauczyciela wychowawca odpowiada:
  • służbowo przed dyrektorem gimnazjum za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie),
  • za integrowanie wysiłków nauczyciela i rodziców wokół programu wychowawcy klasy,
  • za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno-wychowawczej,
  • za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
 3. Pedagog szkolny (w przypadku zatrudnienia) organizuje uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a w szczególności:
  • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
  • określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • współorganizuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,
  • udziela różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  • koordynuje pracę z zakresu orientacji zawodowej,
  • działa na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Rozdział  VI
Uczniowie gimnazjum

§ 29

 

Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

§ 30

 

 1. Uczeń ma następujące prawa i obowiązki:

a/ uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie                 z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia w gimnazjum, a także światopoglądowych          i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości zasad oceniania,
 • znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości w klasie,
 • pomocy w przypadku kłopotów w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego             i zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływanie na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w gimnazjum,

 

b/ uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie gimnazjum, a zwłaszcza:

 • uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
 • posiadania zeszytu do korespondencji między wychowawcą, a uczniem (usprawiedliwienia nieobecności, zagrożenia ocenami niedostatecznymi itp.)
 • przedłożenia pisemnego usprawiedliwiania nieobecności, w przeciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły,
 • dbania o schludny wygląd, w wyznaczonych dniach nosi strój galowy,
 • przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych

 

 • dbałości o honor szkoły, godnego jej reprezentowania, szanowania, wzbogacania jej dobrych tradycji,
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, jego załącznikach oraz wszystkich regulaminach, instrukcjach gimnazjum, wszelkich ustaleń i zarządzeń władz szkoły, regulaminów korzystania ze szkolnych pomieszczeń,
 • systematycznej i wytrwałej pracy nad wzbogacaniem swej wiedzy  i efektywnego wykorzystywania czasu oraz warunków nauki,
 • realizowania projektu edukacyjnego zgodnie z procedurami,
 • poszanowania godności własnej i cudzej,
 • przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do innych ludzi, okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom obsługi, kolegom, zaproszonym gościom,
 • rzetelnego wywiązywania się z powierzonych zadań, obowiązku szkolnego,
 • współdziałania w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, wzięcia współodpowiedzialności za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej,
 • współdziałania z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających    z działalności organizacji młodzieżowych, Samorządu Uczniowskiego i potrzeb środowiska,
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniowi zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania       i dystrybucji narkotyków oraz innych środków odurzających            w gimnazjum i poza nim,
 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, pomnażania go własną pracą czy inicjatywami, starania się o utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i otoczeniu gimnazjum,
 • ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody, dewastację sprzętu,
 • dbanie o zbiory biblioteki szkolnej, terminowego zwrotu książek, przestrzegania regulaminu tej agendy szkoły,
 • dbania o sprzęt szkoły i terminowy jego zwrot.

§ 31

 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określają przepisy zawarte w WSO (załącznik nr 1) i PSO ( do wglądu u nauczycieli przedmiotów  i dyrektora szkoły)  

§ 32

 

 1. Uczeń za swoją postawę w gimnazjum może otrzymać następujące wyróżnienia i kary:

a/ wyróżnienia:

 • pochwała wychowawcy klasy,
 • pochwała dyrektora gimnazjum wobec społeczności uczniowskiej,
 • list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora gimnazjum do rodziców,
 • nagroda Rady Rodziców ( ew. dyrektora gimnazjum ) dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, wyróżniających się pracą w organizacjach gimnazjum,

b/ kary:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. upomnienie lub nagana dyrektora gimnazjum wobec społeczności uczniowskiej,
 3. upomnienie lub nagana dyrektora gimnazjum wobec społeczności uczniowskiej z pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
 4. kolejna nagana jest równoznaczna z oceną nieodpowiednią z zachowania,
 5. przeniesienie do innego gimnazjum (na wniosek dyrektora przez kuratora) w przypadku brutalnego zachowania się wobec personelu gimnazjum lub koleżanek i kolegów, palenia tytoniu, picia alkoholu i używania oraz rozprowadzania środków odurzających,
 6. skreślenie z listy uczniów gimnazjum (po ukończeniu 18 lat) na wniosek Rady Pedagogicznej w przypadku nagannej postawy.
 1. Uczeń otrzymuje nagrody za:
  • rzetelną naukę i pracę społeczną,
  • wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia gimnazjum.
 2. Uczeń otrzymuje karę za:
  • częste spóźnianie się na lekcje,
  • opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia – ucieczki z lekcji,
  • brak dbałości o higienę osobistą,
  • niezgodne z normami społeczeństwa zachowanie się wobec osób starszych (szczególnie wobec personelu gimnazjum),
  • niszczenie mienia społecznego  (instalacji, urządzeń, sprzętów, pomocy znajdujących się w gimnazjum),
  • naganne zachowanie się w czasie wolnym,
  • udowodnioną kradzież,
  • niedbałość oraz niszczenie książek z biblioteki,
  • brutalne zachowanie się wobec koleżanek i kolegów,
  • palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie oraz rozprowadzanie środków odurzających.
 3. Uczeń ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora gimnazjum, organu prowadzącego lub kuratora oświaty.
 4. Wymierzenie kary może być zawieszone w przypadku uzyskania poręczenia za ucznia przez samorząd klasowy, samorząd szkolny lub organizacje gimnazjum.

 

§ 33

 

 1. W przypadku zaistnienia sporu (konfliktu) dotyczącego naruszenia praw ucznia zawartych w statucie gimnazjum, rozwiązanie go powierza się:

a/ wychowawcy klasy, w przypadku konfliktu uczeń – uczeń, konfliktu   uczeń – nauczyciel i rodzic – nauczyciel,

b/ dyrektorowi gimnazjum w przypadku konfliktu uczeń – wychowawca klasy i konfliktu rodzic – wychowawca klasy.

 1. W przypadku konfliktu rodzic – nauczyciel rozwiązuje go w pierwszym rzędzie wychowawca klasy, w przypadku nie rozwiązania go – dyrektor gimnazjum.
 2. Jeżeli dyrektor gimnazjum nie jest w stanie rozwiązać sporu, powołuje do jego rozwiązania komisję w składzie:
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  • przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
  • przedstawiciel Rady Rodziców,
  • przedstawiciel Rady Gimnazjum (o ile zostanie powołana).

 

Rozdział VII

Obowiązek szkolny

§ 34

 

 1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia osiemnastego roku życia.
 2. Kontrolę nad spełnieniem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor gimnazjum, prowadząc księgę ewidencji dzieci.
 3. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia udziela dyrektor gimnazjum na wniosek rodziców dziecka.
 4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci         i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
 6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
 8. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 9. Szkoła może rekrutować uczniów niepełnosprawnych w związku              z tworzeniem w gimnazjum oddziałów integracyjnych.

 

§ 35

 

 1. Gimnazjum może organizować oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy                       i umiejętności na miarę ich możliwości.
 2. Szkoła zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska ucznia.
 3. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 4. W szkole mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w szczególności:
  1. udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
  2. prowadzenia lub organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  3. prowadzenia zajęć rehabilitacji indywidualnej,
  4. liczba uczniów w uzasadnionych wypadkach za zgodą kuratora może być mniejsza od ustalonej pkt. 3.

 

§ 36

 

Innowacje pedagogiczne

 1. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora gimnazjum w porozumieniu     z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.
 2. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 3. Innowacje dotyczące programów nauczania mogą dotyczyć:
  1. modyfikacji zachowującej cele kształcenia oraz wiedzę                    i umiejętności ucznia określone w programach dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej lub innego ministra, bądź poszerzeniu tych programów,
  2. łączonym (blokowym) nauczaniu dwóch lub więcej przedmiotów pokrewnych na podstawie programu nauczania,
  3. realizowaniu własnego, autorskiego programu nauczania przedmiotu obowiązkowego ujętego w przepisach o ramowych planach nauczania.
 4. Innowacje nie naruszają:
  1. minimum przedmiotów programowych,
  2. ramowych planów nauczania – w zakresie określonego przez te plany minimalnego wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów  i zajęć obowiązkowych w cyklu nauczania gimnazjum,
  3. zasady oceniania, klasyfikowania i programowania uczniów –       w zakresie umożliwiającym realizację uprawnień ucznia do uzyskania świadectwa.

 

§ 37

 

Zajęcia pozalekcyjne:

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań przez organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Zajęcia organizowane są w zależności od potrzeb i możliwości kadrowych gimnazjum (zajęcia te mogą prowadzić nauczyciele nieodpłatnie z tytułu podjętych zobowiązań na rzecz gimnazjum). 

 

INNE ZADANIA GIMNAZJUM

 

 Rozdział VIII

 

Formy opieki i pomocy uczniom

 

1. Szkoła wspiera uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych           i losowych potrzebna jest pomoc poprzez różnorodne formy opieki i pomocy,   w szczególności takie jak:

 • kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w   Wieluniu,
 •  udzielanie porad indywidualnych,
 •  pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych przez psychologa, pedagoga, wychowawcę i innych nauczycieli,
 •  udzielanie porad w zakresie technik uczenia się,
 •  organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – dla uczniów mających trudności w nauce,
 • korekcja, reedukacja, terapia – w celu wyrównywania, likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych uczniów,
 • terapia zajęciowa dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
 •  nauczanie indywidualne,
 • kierowanie wniosków do sądu w przypadku zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,
 •  wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,
 •  finansowanie obiadów z budżetu MGOPS,
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych oraz udostępnianie podręczników,
 • kierowanie spraw do: Psychologicznej Poradni Rodzinnej, Punktu Interwencji Kryzysowej Dla Rodziców, Nauczycieli, Dzieci i Młodzieży, Punktu Konsultacyjnego przy PPP. 

 

§ 32

 

1. Gimnazjum współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu w zakresie poradnictwa i specjalistycznej pomocy uczniom i rodzinom m. in.:

1) udzielanie uczniom i rodzicom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

2) udzielanie uczniom i rodzicom porad w rozwiązywaniu konfliktów powstających na tle niepowodzeń rodzinnych,

3) badań uczniów mających trudności w nauce, stwarzających problemy wychowawcze,

4) stosowanie różnorodnych form pracy z uczniami, z udziałem psychologa       z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej takich jak:

 1. warsztaty z komunikacji,
 2. prelekcje dla rodziców i uczniów,
 3. warsztaty z asertywności.

§ 33

 

Rodzice (prawni opiekunowie) współpracują z nauczycielami i wychowawcami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez m. in.:

1) zebrania rodzicielskie (klasowe, ogólnoszkolne),

2) indywidualne spotkania z rodzicami, kontakty telefoniczne, listowne, konsultacje,

3) współpracę przy organizowaniu wycieczek, imprez,

4) wpływ i udział w tworzeniu programu wychowawczego gimnazjum,

5) udział w warsztatach dla rodziców,

6)Radę Rodziców – jako organ doradczy, opiniujący pracę szkoły.

                                                                     Rozdział  IX

                                                                                                                                                                       Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 35

 

Majątek gimnazjum jest częścią majątku gminy wyodrębnioną organizacyjnie    i funkcjonalnie.

§ 36

 

Dyrektor gimnazjum zarządza powierzonym mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miejski w Wieluniu.

 

§ 37

 

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 38

 

Obsługę administracyjną oraz gospodarkę finansową i materiałową prowadzi Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu.

 

§ 39

 

Higienę szkolną zabezpiecza Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

 

§ 40

 

 1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum.
 2.  Zgodę na podjęcie działalności, o której mowa w pkt. 1 wyraża dyrektor gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady gimnazjum (jeżeli taka istnieje).

 

§ 41

 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat oraz prowadzi ewidencję spełniania tego obowiązku.

 

Załączniki do Statutu:

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (załącznik nr 1)
 2. Program Wychowawczy Szkoły (załącznik nr 2)
 3. Szkolny Program Profilaktyki (załącznik nr 3)
 4. Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów (załącznik nr 4)
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej (załącznik nr 5)
 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 7)
 7. Zasady organizowania wycieczek szkolnych (załącznik nr 8)
 8. Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej (załącznik nr 9)
 9. Regulamin Biblioteki Szkolnej (załącznik nr 10)
 10. Szkolny zestaw programów
 11. Procedury realizacji projektów edukacyjnych (załącznik nr 11)

budowie...

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
  ul.Traugutta 38
  98-300 Wieluń
  woj.łódzkie

 • 438431710

Galeria zdjęć